Här följer en VLT-artikel från 1937 med anledning av rivningen av Sigurdverkstaden 2003.

Denna websida publicerades i juli 2003. Barnevik-affären har just ebbat ut och ABB har några dagar tidigare varnat för konkurs om Combustion Engineering-rättegången drar ut på tiden allt för mycket.

Låt oss gå tillbaka 66 år i tiden då läget var ett annat.

Av en händelse innehas faktiskt själva papperstidningen återgiven nedan. Det resulterade i bättre kvalitet än en mikrofilmad tidning hade givit.


Asea bygger... Under de senaste åren ha dessa båda ord varit flitigt använda i Västerås. Asea bygger... Man har byggt till Mimerverkstaden åt snart sagt alla håll, man har uppfört Arvidsverkstaden - där nu omkring 500 man arbeta -, man har rest ett stort komplex för modeller etc. öster om gjuterierna, man har - ja, man minns inte allt. Och nu i sommar och höst ha fyra betydande byggen samtidigt varit i gång, nämligen vid "gamla mekaniska", Mimerverkstaden, Emausverkstaden och isolationsfabriken. Allt detta ger belägg för att Asea befinner sig i en storartad utvecklingsperiod.

Det mest omfattande av årets byggen är ombygnaden av Mekaniska verkstaden nere på hamnområdet. Entreprenör är här - liksom ifråga om övriga Asea-byggen - ingenjör Paul Andersson i Västerås, som vid Länstidningens förfrågan meddelar att han f. n. har ett 35-tal man i arbete på bygget. Man började redan i april månad och beräknar bli färdig någon gång frampå nästa sommar. Någon byggnadstid är inte fastställd, utan bygget får bli färdigt när så ske kan. Man är nämligen mycket beroende av leveranserna till bygget, och dessutom är arbetet särskilt tidsödande på grund av att det måste tagas etappvis, så att driften inom verkstaden icke hindras.

Det är nämligen ett särdeles ovanligt arbete man här gett sig i kast med: hela den gamla verkstaden bygges in i den nya. När man hunnit resa de nya väggarna och lagt på taket - det blir nämligen också nytt tak - rives den inbyggda gamla verkstaden, och så står den nya där, nära dubbelt så stor som den gamla och betydligt mera modern. Tack vare de nya utrymmen som vinnas, kan tillverkningen av vagnar och kranar få bättre plats. I denna verkstad tillverkas nämligen spårvagnar, dieselvagnar, hissar, pumpar, fläktar, skeppsspel m. m.

Första byggnadsetappen är nu i det närmaste avslutad, och man håller just på med rivningen av en del av den gamla verkstaden. När hela byggnadsprojektet aslutats, kommer fabriken att bestå av ett enda skepp på 84 × 26 meter. Höjden blir 13 ½ meter, och man får det följaktligen betydligt "högre i tak" än förut.

På hamnområdet strax söder om Mek. verkstaden - där gamla "torkrian" varit belägen - kommer man dessutom att uppföra ett större lagerhus. Grundgrävningen för detta har just i dagarna påbörjats.

Tillbyggnaden vid Emausverkstaden är nu "så gott som färdig", upplyser ingenjör Andersson. Här har tillkommit ett nytt verkstadsskepp på 85 meters längd och 26 meters bredd. Höjden är ungefär 13 meter. Den bärande järnstommen i byggnadskonstruktionen är helt bågsvetsad. Konstruktionen, som är specialgjord, har möjliggjort inrymmande av såväl takstolarna som en 30 tons travers med 25 meters spännvidd och ett höjdutrymme av maximalt 8,5 m över traversbalkama.

Det nya verkstadsskeppet kommer att inrymma grovplåt- och svetsningsavdelningarna, meddelar direktör Ragnar Liljeblad på V. L. T:s förfrågan. Vid branden i våras förintades som bekant den gamla plåtverkstaden. Det nyuppförda komplexet är emellertid betydligt större än den byggnad, som elden förstörde.

Ett annat ganska betydande ombyggnadsarbete pågår också f. n. vid Emausverkstaden. Det gäller här en rätt svår sak, framhåller ingenjör Andersson. I det verkstadsskepp, som uppfördes 1899, höjer man nämligen - utan att något avbrott behöver ske i driften inom verkstaden - taket och traversbanan 3 meter, så att den senare kommer i höjd med traversbanan inom det år 1913 uppförda skeppet.

De båda skeppen ligga i fil, och det har naturligtvis haft sina olägenheter med den olika höjden på traversbanorna, olägenheter som nu elimineras. I samma avdelning är man också i färd med att inbygga nya arbetsläktare.

Ombyggnaden vid Mimerverkstaden hör icke - räknat efter Asea-mått - till de större, men den är i stället rätt egenartad. På komplexet utmed Stora gatan har man, som tidigare nämnts, höjt taket till vanlig "verkstadshöjd". Man har på detta sätt erhållit ytterligare en verkstadsvåning, som nu - enligt vad direktör Liljeblad upplyser om - kommer att inrymma plåtslageriavdelning för apparat- och instrumenteringstillverkningen. Denna våning har förut använts som lagerlokaler.

Isolationsfabriken norr om staden slutligen har utvidgats med en tillbyggnad i 4 våningars höjd och ett ytområde på 7 × 20 meter. Den har just i dagarna kommit under tak, men byggnadsställningarna kvarstå ännu, som synes på bilden. Meningen är dock att bygget skall göras färdigt fortast möjligt, då man är i stort behov av ökat utrymme för en del isoleringsavdelningar.

Den tidiga vintern har inte precis varit välkommen för byggnadsverksamheten, framhåller ingenjör Andersson till sist. Arbetet försvåras och fördröjes givetvis genom snön och kölden, men något uppehåll kan det dock inte bli tal om. Därtill äro byggena av alltför brådskande natur.

I detta sammanhang kan nämnas, att byggnadsnämnden vid sitt senaste sammanträde beviljade byggnadslov för en portvaktsstuga vid isolationsfabriken. Den skall uppföras i två våningar och kommer jämväl att inrymma läkarmottagning.

Källa:
Vestmanlands Läns Tidning lördagen den 18 december 1937, framsidan och s. 11